Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Pełna kontrola danych jakościowych dzięki Bestmix® Quality Control

Bezpieczeństwo żywności to główne hasło przyświecające wszystkim firmom produkującym żywność. Jest to szczególnie ważne w branży mięsnej ze względu na specyfikę stosowanych do produkcji surowców. W związku z tym kontrola jakości surowców i produktów jest bardzo ważnym aspektem działalności tego sektora, ponieważ zapewnia spełnienie standardów jakościowych i dostarczanie bezpiecznych dla konsumentów wyrobów.

Wyzwania związane z kontrolą jakości w branży mięsnej obejmują zachowanie odpowiednich standardów higienicznych na wszystkich etapach przyjęcia, produkcji i wydania wyrobów, unikanie zanieczyszczenia mięsa oraz utrzymanie wysokich standardów jakości wyrobów końcowych, a także odpowiednie rejestrowanie, przetwarzanie i przechowywanie danych z tymi zagadnieniami związanych. Możliwe również, że zakres wyzwań tu określonych będzie się zmieniać wraz z rozwojem branży i pojawieniem się nowych technologii.
Wśród głównych wyzwań związanych z kontrolą jakości w branży mięsnej jest konieczność dostosowania się do ciągle zmieniających się przepisów prawnych dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności. Wymogi prawne dotyczące produktów mięsnych są coraz bardziej rygorystyczne, a ich nieprzestrzeganie może skutkować dotkliwymi karami finansowymi i utratą zaufania konsumentów. Chcąc efektywnie odpowiedzieć na to wyzwanie przetwórcy mięsa stawiają na rozwój laboratoriów przyzakładowych oraz współpracę ze specjalistycznymi laboratoriami zewnętrznymi, które poddają badaniom zarówno próbki surowców, jak i wyrobów gotowych.

Pobieranie próbek może odbywać się na różnych etapach produkcji i dystrybucji, w tym coraz częściej w sposób zautomatyzowany. Próbki muszą być oznaczane jednoznacznie i w sposób umożliwiający ich identyfikację w trakcie badania i przechowywania. Analizowanie ogromnej ilości wyników wymaga czasu i dużego wysiłku pracowników laboratoriów. Zebranie wszystkich danych jakościowych w jednym systemie oraz możliwość importowania danych z nowoczesnych urządzeń laboratoryjnych, jak np. NIR, pozwala na automatyzację procesu oraz w efekcie tworzenie zaawansowanych zestawień w formie raportów (łącznie z zakresem tolerancji, progami ostrzeżeń i porównaniem wyników z nimi) oraz ogromną oszczędność czasu.
Oprócz wewnętrznych działów kontroli jakości przedsiębiorstwa, istnieją również państwowe organy kontroli jakości, które mają na celu zapewnienie, że produkty mięsne spełniają określone normy i wymagania. Zapisanie danych jakościowych w jednym systemie daje możliwość szybkiej generacji raportów koniecznych w trakcie kontroli.

Badanie jakości surowców jest też ważnym elementem zarządzania zasobami w branży mięsnej. Prowadzenie skutecznej kontroli jakości pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów, takich jak surowce, maszyny i pracownicy, co przyczynia się do zwiększenia wydajności i rentowności przedsiębiorstwa. Dzięki szybkiemu dostępowi do danych i możliwości wprowadzenia progów tolerancji i progów ostrzeżenia dla badań surowców można zapobiegać użyciu surowców o wadliwej jakości oraz wprowadzenia na rynek żywności niespełniającej wymogów a co gorsza nawet szkodliwych. To daje elastyczne narzędzie do kreowania polityki jakościowej oraz możliwość oszczędności ogromnych środków z tytułu potencjalnych kar i odszkodowań.
Jednym ze sposobów modernizacji kontroli jakości jest zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych do monitorowania przyjęcia surowca, wszystkich etapów produkcji oraz badania wyrobu gotowego. Dzięki zaawansowanym czujnikom i systemom automatycznego monitorowania możliwe jest bieżące śledzenie programowanych parametrów, co pozwala na szybkie wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości. Dodatkowo ważne jest by istniała możliwość odpowiedniej rejestracji tych danych i ich przetwarzanie oraz możliwość podejmowania decyzji na podstawie wykonanych analiz dzięki podpowiedziom systemu.
Kolejną ważną dziedziną, w której modernizacja kontroli jakości przynosi korzyści, jest analiza składu chemicznego produktów mięsnych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych, takich jak spektrometria masowa czy chromatografia, możliwe jest precyzyjne określenie składu chemicznego produktów mięsnych i wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości. Rejestracja tych wyników z możliwością ich wysyłki do bazy recepturowania pozwala wykonać prawidłowe kalkulacje i przedstawiać rzeczywiste dane na etykietach produktów.

Bardzo ważne jest, iż na każdym etapie kontroli jakości można wykorzystywać rozwiązania informatyczne do zarządzania danymi związanymi z kontrolą jakości. Dzięki zastosowaniu systemów informatycznych możliwe jest szybkie przetwarzanie dużych ilości danych i generowanie raportów oraz analiz, co pozwala na szybkie wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie odpowiednich działań naprawczych.
Dzięki zastosowaniu systemów informatycznych do zarządzania danymi związanymi z kontrolą jakości surowców i wyrobów możliwe jest zapewnienie integralności i spójności danych oraz ich wiarygodności i rzetelności. Dzięki temu przedsiębiorstwa w branży mięsnej mogą wiarygodnie przedstawiać wyniki kontroli jakości i zdobywać oraz podtrzymywać zaufanie konsumentów.
Dodatkowo zastosowanie systemów informatycznych do zarządzania danymi z kontroli jakości pozwala również na szybkie i łatwe udostępnianie danych między różnymi podmiotami zaangażowanymi w proces kontroli jakości, takimi jak laboratoria badawcze, dostawcy surowców, producenci i dystrybutorzy produktów mięsnych.

Z myślą o tych wszystkich wyzwaniach stworzono system BESTMIX® Quality Control, który usprawnia zarządzanie jakością w całym cyklu produkcyjnym. Oprogramowanie grupuje dane związane z kontrolą jakości w jedną centralną bazę danych i automatycznie integruje wszystkie istotne dane z pomiarów jakościowych i porównuje je z wymaganiami prawnymi i wewnętrznymi oczekiwaniami firmy, a ponadto umożliwia wykonywanie progresywnych analiz długoterminowych i pomaga w dalszym ulepszaniu procesów.
Wdrożenie systemu Bestmix® Quality Control pozwala odpowiedzieć na wszystkie wyzwania związane z przetwarzaniem danych związanych z kontrolą jakości.
Bestmix® Quality Control pomaga każdemu producentowi w utrzymywaniu ustalonego harmonogramu analiz badań laboratoryjnych, a także poza ręcznym wprowadzaniem wyników, automatycznie zbiera dane, które generują różne urządzenia laboratoryjne jak np. wagi i urządzenia NIR.
Dane dotyczące jakości zebrane w trakcie procesu produkcyjnego mogą być automatycznie integrowane z BESTMIX® Quality Control, przez co użytkownik może być natychmiast informowany, jeśli wyniki analizy mieszczą się w określonych przez niego granicach. Personel wyznaczony do tego celu otrzymuje również powiadomienie alarmowe, jeśli testy wykraczają poza określone tolerancje.

BESTMIX® Quality Control posiada też funkcjonalność określającą, którą etykietę (etykiety) należy wygenerować dla której próbki. Etykieta zawiera wszystkie wybrane parametry wspomagające przechowywanie próbek, takie jak określenie pojemnika czy opakowania oraz miejsce położenia.

BESTMIX® Quality Control może opcjonalnie upraszczać wysyłanie prośby o analizę wybranych próbek do zewnętrznego laboratorium. System drukuje raport dla każdego zamówienia przed przekazaniem go wraz z fizycznymi próbkami firmie kurierskiej. Laboratorium może również otrzymać wiadomość e-mail z tym zamówieniem. Po analizie laboratorium zewnętrzne przesyła wyniki i certyfikat. Wyniki mogą być wczytywane do systemu bez interwencji użytkownika; każdy dokument certyfikatu jest powiązany z odpowiednią próbką (lub partią próbek).

Bardzo ważną cechą charakterystyczną dla systemu Bestmix® Quality Control jest możliwość jego integracji z systemem zarządzania recepturami Bestmix Food i to w dwóch kierunkach. Bestmix Food dzięki temu aktualizuje zgodnie z wprowadzonymi założeniami wartości analiz i lub wartości referencyjne surowców i produktów, co pozwala opracowywać receptury na rzeczywistych danych o surowcach.
Dzięki wprowadzaniu danych do jednej bazy danych unika się wielokrotnego wprowadzania tych samych danych do różnych systemów, a dodatkowo zmniejsza się ryzyko błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych. Dzięki temu następuje ogromna oszczędność czasu.

ANET Sp. z o.o.
ul. Świętojańska 75/5
81-389 Gdynia
Tel (58) 620 90 09
e-mail: info@bestmix.pl
www.bestmix.pl

Udostępnij