Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Regulamin serwisu FoodPlace.pl

Regulamin serwisu FoodPlace.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień i świadczenia usług w serwisie internetowym Foodplace.pl funkcjonującym pod adresem https://foodplace.pl/, prowadzonym przez PHU GEMINI Wioletta Kuźniar, ul. Wojska Polskiego 1-3/3, 45-862 Opole, NIP 7541533929.
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  • a) Użytkownik – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać rejestracji Konta Użytkownika w serwisie internetowym. Użytkownikiem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca,
  • b) Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności,
  • c) Konto Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika w Serwisie, zawierające indywidualne dane Użytkownika oraz umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych poprzez Serwis,
  • d) Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do Serwisu oraz materiałów poprzez niego dostępnych,
  • e) Usługodawca – PHU GEMINI Wioletta Kuźniar, ul. Wojska Polskiego 1-3/3, 45-862 Opole, NIP 7541533929,
  • f) Serwis – serwis internetowy utrzymywany przez Usługodawcę w domenie https://foodplace.pl/.
  • g) Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 3. Serwis oferuje za pomocą sieci internet dostęp do treści i materiałów związanych z branżą przetwórstwa spożywczego.
 4. Celem Serwisu jest:
  • a) dostarczanie bieżących informacji dotyczących branży przetwórstwa spożywczego,
  • b) serwis pracy dla przedstawicieli branży przetwórstwa spożywczego,
  • c) budowanie społeczności osób związanych z branżą przetwórstwa spożywczego.
 5. Szczegółowe informacje o Usługach znajdują się na stronie internetowej https://foodplace.pl/, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Usługodawcy.
 6. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą drogą pocztową oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro(at)geminigroup.pl.
 7. Korzystanie z Serwisu jest możliwe przez całą dobę.

§ 2 Warunki korzystania z usług elektronicznych

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. W ramach świadczonych usług elektronicznych Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi cyfrowe.
 2. Usługodawca nie pobiera opłat za świadczenie Usług na rzecz Użytkowników.
 3. By móc korzystać z Serwisu Użytkownik spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  • a) posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
  • b) posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
  • c) korzystać z przeglądarki internetowej (w najnowszych wersjach),
  • d) korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768,
  • e) włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 4. Istotę Usług stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć Internet do Serwisu. Poprzez Serwis Usługodawca świadczy między innymi następujące rodzaje Usług dostępnych dla wszystkich Użytkowników:
  • a) Dostęp do funkcjonalności Usługi,
  • b) Narzędzie do komunikacji z Usługodawcą,
  • c) Konta i Profile Użytkowników,
  • d) Newsletter,
  • e) Dodawanie, przeszukiwanie i wyświetlanie ofert pracy,
  • f) W module społeczność:
   • i. dodawanie wpisów i postów,
   • ii. tworzenie grona znajomych,
   • iii. korespondowanie ze znajomymi za pośrednictwem modułu wiadomości prywatnych
   • iv. tworzenie grup, zarządzanie taką grupą, publikowanie treści w grupie,
   • v. przystępowanie/udział w innych grupach – publikowanie treści w tych grupach
   • vi. tworzenie galerii zdjęć
   • vii. wystawianie ocen (w skali 1-5 gwiazdek) oraz recenzji innych Użytkownikom.
  • g) W module sklepu internetowego:
   • i. przeglądanie oferty produktów,
   • ii. wyświetlanie zdjęć/grafik produktów,
   • iii. wyświetlanie opisów produktów,
   • iv. zamawianie produktów,
   • v. wybór formy płatności za zamówiony produkt,
   • vi. wybór opcji dostawy zakupionego produktu.
   • vii. usunięcie produktów dodanych do koszyka,
   • viii. rejestracja konta użytkownika podczas zakupu.
  • h) Moduł ogłoszeniowy:
   • i. przeglądanie opublikowanych ofert,
   • ii. aplikowanie na opublikowane oferty,
   • iii. zamieszczanie ofert,
   • zarządzanie ofertami.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta Użytkownika jest nieodpłatne i następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zarejestrowania w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi Konta i Profilu Użytkownika zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter jest nieodpłatne i następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez Serwis. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie poprzez wypełnienie procedury udostępnionej przez Usługodawcę po naciśnięciu przycisku “Wypisz się”.
 7. W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newslettera oraz Usługi Konta i Profilu Użytkownika, Użytkownik może od ww. Usług odstąpić bez podania przyczyny. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 8. Pełna rejestracja Konta Użytkownika następuje po potwierdzeniu rejestracji Konta Użytkownika poprzez kliknięcie w link przesłany w wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Użytkownicy dokonują rejestracji indywidualnych Kont Użytkownika w Serwisie.
 2. Indywidualne Konta Użytkownika umożliwiają Użytkownikom korzystanie z usług świadczonych poprzez Serwis.
 3. Rejestracji w Serwisie dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny jest odrębny dla każdego Użytkownika i wymaga podania danych każdorazowo tam wskazanych.
 4. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.
 5. Nie jest dozwolone zakładanie Konta Użytkownika za pomocą automatu.
 6. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 7. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
  • a) używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Serwisu zgodnie z celem Serwisu,
  • b) przestrzegania zasad prawa i dobrych obyczajów,
  • c) poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników i Usługodawcy,
  • d) niedziałania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy, Serwisu i osób trzecich.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Serwisu.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • a) działania podejmowane przez Użytkowników,
  • b) niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia Serwisu,
  • c) przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Serwisu.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Serwisu wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) Użytkownika.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 13. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Serwisu osoby nieuprawnionej Usługodawca podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.
 14. Usługodawca przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w Serwisie, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Serwisu.
 16. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Serwisie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Serwisu. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Serwisu. Informacje o zmianach funkcjonalności Serwisu będą przekazywane Użytkownikowi w sposób określony w § 12 poniżej.
 17. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy:
  • a) treść cyfrowa (lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej) zostały udostępnione Użytkownikowi lub urządzeniu, które Użytkownik wybrał w tym celu, lub
  • b) Użytkownik lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 18. Treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie są ich własnością i wyłącznie oni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 19. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w Serwisie treści  zawierających zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących naruszenie praw autorskich, piractwo komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 20. Konto Użytkownika, który nagminnie zamieszcza lub przekazuje treści niezgodne z prawem, niezgodne z niniejszym Regulaminem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób może zostać zablokowane lub usunięte przez Usługodawcę.
 21. Usługodawcy przysługuje prawo do edycji i usuwania treści zamieszczonych przez Użytkowników w zakresie, w którym zawiera ona treści niezgodne z prawem. Wszystkie treści niezgodne z prawem zostaną przez Usługodawcę usunięte w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o ich istnieniu.
 22. Konto Użytkownika, który nagminnie zamieszcza treści niezgodne z prawem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób może zostać zablokowane lub usunięte przez Usługodawcę.
 23. Każdy Użytkownik zamieszczając treści w Serwisie oświadcza, że:
  • a) Ma pełne prawo do dysponowania treścią zamieszczaną w Serwisie, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do niej, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub przysługują mu prawa do korzystania z treści;
  • b) Osoby utrwalone w postach, zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich rozpowszechniania, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku;
  • c) Informacja zawarta w zamieszczonej treści jest zgodna z prawdą i nie ma na celu wprowadzenia nikogo w błąd.
 24. Użytkownik zobowiązuje się przedstawić w terminie 7 dni odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w postanowieniu poprzedzającym na każde żądanie Usługodawcy.
 25. Treści udostępniane przez Użytkownika w Serwisie w trybie postów publicznych, dostępne są dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
 26. Usługodawca  zastrzega sobie prawo do zmian w treści zamieszczanej przez Użytkownika treści, a także jej usuwania bez podania przyczyny. Ponadto Usługodawca uprawniony jest do dokonania tłumaczenia treści posta na dowolny język.
 27. Użytkownik umieszczając w Serwisie treści stanowiące utwór w rozumieniu prawa autorskiego udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji oraz pozwalającej na udzielanie dalszych licencji do zamieszczonego utworu. Licencja uprawnia do korzystania z praw autorskich w zakresie jakim jest to konieczne do realizacji założeń oraz promocji Serwisu oraz innych platform i serwisów Usługodawcy.
 28. Użytkownik udziela licencji na korzystanie z treści na następujących polach eksploatacji:
  • a) utrwalanie i zwielokrotnianie treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • b) wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;
  • c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
  • d) wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne,
  • e) relacje i spoty telewizyjne, radiowe,
  • f) publikacje w gazetach i czasopismach,
  • g) rozpowszechnianie w Internecie, w Serwisie, na portalach społecznościowych, w banerach na innych portalach, w newsletterze,
  • h) udostępniania innym podmiotom do celów określonych w punktach powyższych.
 29. Usługodawca ma prawo do wykorzystania logotypu, pseudonimu, nazwy kont społecznościowych, firmy oraz adresów stron internetowych Użytkowników w celu umieszczenia w Serwisie oraz w materiałach promocyjnych z informacją, iż jest Użytkownikiem i korzysta z Serwisu.
 30. Użytkownik, zamieszczając własne zdjęcie, udziela Usługodawcy zgody do rozpowszechniania wizerunku Użytkownika w ramach Serwisu i w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Wizerunek Użytkownika może być rozpowszechniony publicznie w Internecie w ww. zakresie.

§ 4 Wypowiedzenie umowy

 1. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w każdym czasie. Wypowiedzenie umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Użytkownik jest uprawniony do złożenia wypowiedzenia umowy w dowolnej formie dokumentowej, tj. w formie wiadomości e-mail.
 3. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
  • a) Użytkownik rażąco narusza postanowienia Regulaminu,
  • b) Użytkownik rażąco narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta Użytkownika w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Usługodawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
 5. Usługodawca może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 6. Usunięcie Konta na wniosek Użytkownika następuje w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej.

§ 5 Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Konsumenta za niezgodność towarów i usług z umową

 1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usług i towarów cyfrowych zgodnych z umową. Usługodawca ma prawny obowiązek świadczenia usług bez wad.
 2. Zasady dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy wobec Konsumenta z tytułu umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej reguluje Rozdział 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności towaru z umową sprzedaży.
 4. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  • a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji,
  • b) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował,
 5. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  • a) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  • b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz treści w reklamie lub na etykiecie,
  • c) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać
  • d) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.
 7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru cyfrowego lub usługi cyfrowej z umową istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić Usługodawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji, o których mowa w §1 ust. 6.
 8. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób.
 9. Usługodawca potwierdza wpływ reklamacji.
 10. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Usługodawca informuje o tym fakcie wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 11. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację Konsumenta i jego żądanie.
 12. Konsument ma obowiązek współpracować z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych (w tym przykładowo przy zastosowaniu komunikacji e-mailowej, telefonicznej, poprzez przesłanie wymaganych printscreenów), w celu ustalenia, czy brak zgodności treści lub usługi cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta.
 13. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Użytkowników niebędących Konsumentami jest wyłączona w całości.
 14. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia uwag dotyczących wszelkich nieprawidłowości działania Serwisu w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Uwagi takie powinny zostać złożone drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@geminigroup.pl. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.
 15. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i informacje o działaniu Serwisu, a także naruszenia Regulaminu należy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Dane Użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej.

§ 7 Zmiany Regulaminu

Zmiany Usługi

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z istotnych powodów, w szczególności ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub techniczne i organizacyjne zmiany w sposobie realizacji Usług, a także w przypadku zmiany prawnej organizacji działalności Usługodawcy.
 2. O zmianach oraz ich treści Usługodawca poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez zaznaczenie w Koncie Użytkownika odpowiedniego okienka pod tekstem informującym o zmianie Regulaminu.
 4. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym,
 5. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych z w/w działań, z upływem 14 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Użytkownika obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.
 6. W przypadku umowy zawartej z Konsumentem niebędącym przedsiębiorcą:
  • a) Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową. Przyczyny uzasadniające taką zmianę są następujące:
   1. zmiany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa,
   2. zmiany funkcjonalności Serwisu, rozwój Serwisu.
  • b) Usługodawca nie może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
  • c) Wprowadzenie zmiany w Usłudze nie będzie wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta.
  • d) Usługodawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie. Jeżeli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Usługodawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy.
  • e) W przypadku, o którym mowa powyżej, Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
  • f) Konsument nie jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, jeżeli Usługodawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

§ 8 Aktualizacje

 1. Usługodawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Usługi z umową, a Konsument powinien wówczas zainstalować te aktualizacje w rozsądnym czasie, w szczególności w terminie wskazanym przez Usługodawcę.
 2. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawca zgodnie z ust. 1 powyżej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  • a) poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania,
  • b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Serwisie, Konsument niebędący przedsiębiorcą ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  • a) skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
  • b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  • c) zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług jest prawo polskie, chyba, że prawo właściwe dla miejsca zamieszkania Konsumenta reguluje jego uprawnienia w sposób korzystniejszy dla Konsumenta.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na gruncie umowy o świadczenie usług dla Konsumentów niebędących przedsiębiorcami jest sąd miejsca zamieszkania Konsumenta. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na gruncie umowy o świadczenie usług dla przedsiębiorców jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 4 stycznia 2023 roku.


Polityka Prywatności i cookie serwisu FoodPlace.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności platformy Foodplace.pl funkcjonującym pod adresem https://foodplace.pl/, prowadzonym przez PHU GEMINI Wioletta Kuźniar, ul. Wojska Polskiego 1-3/3, 45-862 Opole, NIP 7541533929, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Platformy przez Użytkownika.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu platformy internetowej „Foodplace.pl”.

§2 DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Administrator danych osobowych (zwany także Administratorem) – PHU GEMINI Wioletta Kuźniar, ul. Wojska Polskiego 1-3/3, 45-862 Opole, NIP 7541533929,
 2. Platforma – strona internetowa pod adresem https://foodplace.pl/ oraz wszelkie jej podstrony,
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Platformy i podaje w jego ramach swoje dane osobowe.
 4. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii,
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 6. Regulamin – Regulamin platformy internetowej Foodplace.pl” funkcjonującego pod adresem https://foodplace.pl/

§3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO.
 2. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO, i zgodnie z zasadami przewidzianymi w tych przepisach.
 3. Administrator informuje o przetwarzaniu danych w chwili ich zebrania. Administrator przetwarza dane w zakresie, czasie i celach każdorazowo wskazanych w treściach udostępnionych pod formularzami służącymi do zbierania danych osobowych od Użytkownika.
 4. Administrator przekazuje Dane osobowe wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych), podmiotom świadczącym pozostałe usługi informatyczno-programistyczne.
 5. Administrator ma prawo przekazania wybranych Danych osobowych Użytkownika właściwym organom i osobom trzecim jeśli taka konieczność wynika z obowiązujących przepisów prawa i gdy podmioty te zgłaszają żądanie ich udzielenia w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.
 6. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych oraz ich poufność, a także umożliwia dostęp do informacji o przetwarzaniu danych Użytkownikowi. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony Danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności Użytkownika, Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Użytkownika w sposób zgodny z przepisami.
 7. Użytkownik może skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe są następujące:

Adres korespondencyjny:
GEMINI GROUP, ul. Ptasia 16/68, 60-319 Poznań
Adres e-mail:
biuro(at)geminigroup.pl
Numer telefonu:
+48509230711

§4 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator wykorzystuje wszelkie dostępne mu techniczne i organizacyjne możliwości, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i ochronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem do nich. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
 2. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 3. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Administrator na bieżąco analizuje ryzyka związane z przetwarzaniem przez niego danych osobowych i dba o to, by dostęp do danych miały wyłącznie osoby do tego uprawnione i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania ich obowiązków.
 4. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
 5. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.

§5 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je wysyłając stosowną wiadomość do Administratora.
 2. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • a) prawo do informacji o przetwarzaniu Danych osobowych,
  • b) prawo uzyskania kopii Danych osobowych, które przetwarza Administrator,
  • c) prawo do sprostowania Danych osobowych,
  • d) prawo do usunięcia Danych osobowych (na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane),
  • e) prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych,
  • f) prawo do przenoszenia Danych osobowych,
  • g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych (Użytkownik może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu),
  • h) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych (Użytkownik może w każdym czasie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora; sprzeciw taki wymaga  uzasadnienia),
  • i) prawo wycofania zgody, jeśli Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem),
  • j) prawo do skargi do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Użytkownika, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.
 4. Użytkownik  ma prawo do złożenia żądania dotyczącego realizacji przysługujących mu uprawnień wskazanych powyżej drogą listowną lub elektroniczną (e-mail). Dane kontaktowe Administratora wskazane zostały w § 3 ust. 7.
 5. W przypadku kiedy na podstawie żądania, o którym mowa w ust. 4 Administrator nie będzie w stanie ustalić i zidentyfikować osoby fizycznej, której żądanie dotyczy, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Brak podania dodatkowych informacji będzie skutkować odmową spełnienia żądania wnioskodawcy.
 6. Administrator udziela odpowiedzi na żądanie w przeciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o jej przyczynach i przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi na żądanie. 

§6 PODSTAWA, CEL I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
  • a) Korzystanie z Platformy

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Platformy (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora w celu:

 • i. świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy  – art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ii. w celach analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • iii. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami  (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jakim jest ochrona praw Administratora).
  • b) Rejestracja w Platformie, formularz zamówienia

W celu założenia, obsługi i utrzymania Konta Użytkownika Użytkownik proszony jest o podanie Danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości założenia Konta Użytkownika. W celu złożenia zamówienia w Platformie Użytkownik proszony jest o podanie Danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia. Wskazane przez Użytkownika Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:

 • i. świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy  – art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ii. w celach analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • iii. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami  (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jakim jest ochrona praw Administratora).
  • c) Newsletter

Użytkownicy, który zgłosili Administratorowi taką wolę, otrzymują wiadomości e-mail z treściami reklamowymi. Dokonanie zapisu na Newsletter wiąże się z podaniem Administratorowi Danych osobowych Użytkownika. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości świadczenia usługi Newsletter’a. Wskazane przez Użytkownika Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:

 • i. świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy  – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie danych niezbędnych do wysyłki Newsletter ‘a, w zakresie danych fakultatywnych podstawa prawna: zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • ii. w celach analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • iii. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami  (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jakim jest ochrona praw Administratora), 
 • iv. w celach marketingowych Administratora – kierowanie poprzez Newsletter treści marketingowych, (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – podyktowany zgodą Użytkownika na korzystanie z usługi Newsletter ’a).
  • d) Marketing

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać w szczególności na wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom czy przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczna w celach związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług. W takim przypadku Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora na podstawie zgody Użytkownika  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta. Realizacja celów marketingowych Administratora może być realizowana poprzez profilowanie, polegające na automatycznemu przetwarzaniu Danych osobowych i ich ocenie w celu analizy zachowania użytkownika i stworzenia prognozy na przyszłość, co pozwana za wyświetlanie Użytkownikowi treści zgodnych z jego indywidualnymi preferencjami i zainteresowaniami Użytkownika.

 • e) Formularz kontaktowy, korespondencja tradycyjna i elektroniczna (e-mail)

Użytkownik może kierować do Administratora wiadomości, wykorzystując pocztę elektroniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych Administratora dostępnych w Platformie, Regulaminie czy niniejszej Polityce prywatności. Dane osobowe zawarte w tej korespondencji Administrator wykorzystuje wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której korespondencja dotyczy. Podstawą przetwarzania Danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – polegający na utrzymaniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a w przypadku kontaktu związanego ze świadczonymi usługami czy umową – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy  – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 • f) Kontakt telefoniczny

Użytkownik może kontaktować się z Administratorem drogą telefoniczną w celu związanym z świadczonymi usługami czy zawartą umową oraz w innych sprawach. W razie podjęcia kontaktu telefonicznego w sprawach niezwiązanych z zawartą umową czy świadczoną usługą Administrator może żądać podania Danych osobowych wyłącznie wtedy, gdy będzie to niezbędne do obsługi zgłoszonej sprawy. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora  – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej  sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a w przypadku kontaktu związanego ze świadczonymi usługami czy umową – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy  – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 • g) Profile w mediach społecznościowych

Administrator posiada swoje profile w mediach społecznościowych (m.in. Facebook, LinkedIn). Administrator przetwarza Dane osobowe pozostawione przez osoby odpowiadające profile np. komentarze czy identyfikatory internetowe. Administrator wykorzystuje te dane w celu efektywnego prowadzenia profili, umożliwienia aktywności na tych profilach, a także w celach analitycznych czy statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora  – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – polegający na promocji swojej działalności i świadczonych usług, ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń czy obrony przed roszczeniami osób trzecich. Powyższe nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe. W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych przez portale społecznościowe należy zapoznać się z ich polityką przetwarzania Danych osobowych.

 1. Okres przetwarzania danych uzależnionych jest od świadczonej usługi, celu i podstawy ich przetwarzania. Zasadą jest przetwarzanie danych przez okres wykonywania usługi lub realizacji zamówienia. W przypadku kiedy podstawą przetwarzania Danych osobowych jest zgoda, dane są przetwarzane do czasu jej skutecznego wycofania. W przypadku kiedy podstawą przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, dane są przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 2. Okres przetwarzania Danych osobowych, o którym mowa w ust. 2 może ulec przedłużeniu w przypadku kiedy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń. Po tym czasie Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w przypadku i w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.
 3. Po upływie okresu przetwarzania Danych osobowych, Dane osobowe są usuwane lub nieodwracalnie zanonimizowane.

§ 7 POLITYKA COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane (zapisywane) przez Platformę na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, smartfon).
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, ich ulepszania oraz poprawy jakości, a także w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu dostosowania Platformy do potrzeb jej Użytkowników. Dzięki wykorzystaniu plików cookies Administrator personalizuje treści i reklamy. Informacje o tym, jak Użytkownik korzysta z Platformy, Administrator udostępnia zaufanym partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym, w celu świadczenia jak najwyższej jakości usług w zakresie funkcjonowania e-sklepu, analityki, dopasowania oraz personalizacji.
 3. W ramach Platformy stosowane są dwa typy plików cookies: “sesyjne (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W Platformie Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  • a) niezbędne – umożliwiają korzystanie z usług i funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników czy też do wypełnienia koszyka z zakupami podczas zakupów online;
  • b) funkcjonalne – umożliwiają zapamiętanie wyborów Użytkownika i ich zapamiętanie oraz dostosowanie w Platformie np. w zakresie preferencji językowych, rozmiaru czcionki, wyglądu Platformy itp.;
  • c) analityczne – umożliwiają pozyskanie szeregu informacji m.in. liczby wizyt i źródeł ruchu w Platformie. Zebranie tych danych służy do ustalenia które strony są najczęściej odwiedzane i prowadzą do stworzenia statystyk dotyczących ruchu w Platformie. Zebranie tych danych służy Administratorowi do poprawy wydajności Platformy. Zgromadzone dane są przetwarzane w postaci zanonimizowanej;
  • d) targetowanie – umożliwiają dopasowanie wyświetlanych w Platformie i poza Platformą treści, w tym reklam, do zainteresowań Użytkowników. Do prezentowania personalizowanych treści mogą być wykorzystywane dane dotyczące historii przeglądanych stron, aktywności w serwisach (np. historia zakupów, sposób korzystania z usług, rodzaj wyświetlonych treści i reklam) czy dane geolokalizacyjne.  Na podstawie informacji z Platformy i aktywności Użytkownika w innych serwisach budowany jest profil zainteresowań Użytkownika.
  • e) niesklasyfikowane – nie należą do żadnej innej kategorii lub są w procesie klasyfikowania.
 5. Funkcjonalne, analityczne i reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego zaufanych partnerów za pośrednictwem Platformy.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików plików cookies jest niezbędność przetwarzania Danych osobowych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku pozostałych plików cookies podstawą przetwarzania Danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora lub zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Administrator w celu wykorzystania cookies funkcjonalnych, analitycznych i reklamowych musi uzyskać zgodę Użytkownika.
 7. Zgoda, o której mowa w ust. 5 jest udzielana za pomocą stosownego formularza wyświetlanego podczas pierwszych odwiedzin Platformy. Udzielona zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta lub dostosowana w odmienny sposób. W celu zmiany lub wycofania udzielonych zgód skontaktuj się z Administratorem.
 8. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej.
 9. Zmiana ustawień plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania Platformy i świadczonych przez nią usług.

§8 LOGI

 1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do jego serwera (logi serwera). W związku z powyższym Administrator przechowuje następujące informacje:
  • a) adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
  • b) czas nadejścia zapytania,
  • c) czas wysłania odpowiedzi,
  • d) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • e) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • f) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link),
  • g) informacje o przeglądarce użytkownika.
 2. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Platformą. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Platformą. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Platformą. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Platformę.
 3. Informacje zawarte w logach Administrator przetwarza w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 9 PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 1. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza polityka prywatności podlega aktualizacjom w związku z bieżącą analizą warunków technicznych i prawnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 04.01.2023 r.

Regulamin sklepu internetowego

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym FoodPlace.pl – https://foodplace.pl/ od PHU GEMINI Wioletta Kuźniar, ul. Wojska Polskiego 1-3/3, 45-862 Opole, NIP: 754-153-39-29.

2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

 • Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym FoodPlace.pl. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca,
 • Sprzedawca – PHU GEMINI Wioletta Kuźniar, ul. Wojska Polskiego 1-3/3, 45-862 Opole, NIP: 754-153-39-29,
 • Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie https://foodplace.pl/,
 • Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności,
 • Konto Użytkownika – konto w Sklepie, przypisane do danego Klienta, zawierające dane podane podczas rejestracji,
 • Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.

3. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internet specjalistyczną literaturę branżową (branża spożywcza) , prenumeratę specjalistycznych czasopism branżowych, pakiety ogłoszeń w serwisie pracy. Powyższe produkty dostępne są poprzez Sklep w formie gotowych wyrobów oraz wyrobów na zamówienie lub personalizowanych, a także treści cyfrowych.

4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej https://foodplace.pl/, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem emailowym Sprzedawcy.

5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro(at)geminigroup.pl

§2 WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. By móc złożyć zamówienie przez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768,
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 1. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci:
  1. rejestracji Konta i utrzymania Konta Użytkownika,
  2. formularza zamówienia,
  3. newslettera.

3. Za świadczenie ww. usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.

4. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z danej usługi wysyłając w tym celu stosowną wiadomość email na adres e-mail Sprzedawcy. Klient może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie każdej z  usług w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia sposób podany powyżej.

§3 ZAWIERANIE UMÓW

1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami netto (nie zawierają podatku VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.

3. Jeżeli dotyczy to danego produktu, Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor, charakter, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości, kalibracji i jasności ekranu komputera Kupującego, na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego koloru. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.

4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia przy pomocy Konta Użytkownika. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty e-mail.

5. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do zakładki, w której określa sposób dostawy produktów i płatności za nie.

6. Następnie Klient klika przycisk “Kupuję i płacę”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę,  przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.

7. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.

8. Kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.

9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę”.

10. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.

11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:

 • udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu,
 • utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

13. W przypadku produktu wykonywanego na zamówienie lub personalizowanego, klient dokonuje zakupu produktu poprzez Sklep, a następnie przekazuje Sprzedawcy instrukcje dotyczące zamówienia w formie wiadomości e-mail.

§4 TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Strona internetowa udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:

 • przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego (przedpłata),
 • za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności (przedpłata).

2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.

§5 SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY

1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.

2. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie całego świata. Opłaty za dostawę produktów są podawane w panelu oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy produktów:

 • przesyłką kurierską,
 • za pomocą Poczty Polskiej,
 • odbiór osobisty.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na koncie Sprzedawcy (albo, w przypadku płatności kartą płatniczą, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności).

§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres: ul. Wojska Polskiego 1-3/3, 45-862 Opole, jak i na adres kontaktowy e-mail: biuro(at)geminigroup.pl.

4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.

7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany
 • według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
 • potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
 • komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
 • otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
 • prenumeratę,
 • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚWIADCZENIE ZGODNE Z UMOWĄ

1. Sprzedawca obowiązany jest do świadczenia usług i towarów zgodnych z umową. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towarów bez wad.

2. Zasady dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta reguluje Rozdział 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów, natomiast odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej reguluje Rozdział 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.

3. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności towaru z umową sprzedaży.

4. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w  szczególności ich:

 • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność,
 • interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji,
 • przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował,

5. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:

 • nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi
 • cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm
 • technicznych lub dobrych praktyk,
 • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność,
 • dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi
 • cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę
 • charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz treści w reklamie lub na etykiecie,
 • być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może
 • rozsądnie oczekiwać
 • być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.

7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru cyfrowego lub usługi cyfrowej z umową istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji, o których mowa w §1 ust. 5.

 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności towaru do użycia, wskazany przez Sprzedawcę, jest dłuższy. Przed upływem powyższego terminu Konsument może powiadomić Sprzedawcę stwierdzeniu niezgodności wysyłając stosowną wiadomość za pomocą jednego ze środków umożliwiających kontakt ze Sprzedawcą, o których mowa w §1 ust. 5.
 • Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa Konsumenta do niezwłocznego dostarczenia towaru niezgodnego z umową do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.

8. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji.

9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca przekazuje opinię co do niezasadności reklamacji.

10. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

11. Konsument ma obowiązek współpracować ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych (w tym przykładowo przy zastosowaniu komunikacji e-mailowej, telefonicznej, poprzez przesłanie wymaganych printscreenów), w celu ustalenia, czy brak zgodności treści lub usługi cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta.

12. Klient niebędący Konsumentem może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta niębędącego Konsumentem, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

13. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi niebędącemu Konsumentem.

14. Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§8 UMOWY ZAWIERANE Z PRZEDSIĘBIORCAMI DOKONUJĄCYMI ZAMÓWIENIA W CELACH ZAWODOWYCH

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami dokonującymi zamówienia w celach zawodowych.

2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.

5. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Prawem właściwym jest prawo polskie.

§9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZANIA SPORÓW

1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:

 • skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży,
 • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,
 • zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.

2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży jest prawo polskie, chyba, że prawo właściwe dla miejsca zamieszkania konsumenta reguluje jego uprawnienia w sposób korzystniejszy dla konsumenta.

3. Regulamin sklepu obowiązuje od dnia 4 stycznia 2023 r.


Polityka Prywatności sklepu internetowego

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności sklepu FoodPlace.pl, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika.

2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

§2 DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 • Administrator – PHU GEMINI Wioletta Kuźniar, ul. Wojska Polskiego 1-3/3, 45-862 Opole, NIP: 754-153-39-29,
 • Serwis – strona internetowa pod adresem https://foodplace.pl/ oraz wszelkie jej podstrony,
 • Strony – Administrator i Użytkownik,
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i podaje w jego ramach swoje dane osobowe.

§3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

2. Administrator przetwarza dane w zakresie, czasie i celach każdorazowo wskazanych w treściach udostępnionych pod formularzami służącymi do zbierania danych osobowych od Użytkownika.

3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.

§4 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je wysyłając stosowną wiadomość do Administratora.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.

5. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

§5 TECHNICZNA OCHRONA DANYCH

1. Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

2. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.

3. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

4. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§6 POLITYKA COOKIES

1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: “sesyjne (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • niezbędne – umożliwiają korzystanie z usług i funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników czy też do wypełnienia koszyka z zakupami podczas zakupów online;
 • funkcjonalne – umożliwiają zapamiętanie wyborów Użytkownika i ich zapamiętanie oraz dostosowanie w Platformie np. w zakresie preferencji językowych, rozmiaru czcionki, wyglądu Platformy itp.;
 • analityczne – umożliwiają pozyskanie szeregu informacji m.in. liczby wizyt i źródeł ruchu w Platformie. Zebranie tych danych służy do ustalenia które strony są najczęściej odwiedzane i prowadzą do stworzenia statystyk dotyczących ruchu w Platformie. Zebranie tych danych służy Administratorowi do poprawy wydajności Platformy. Zgromadzone dane są przetwarzane w postaci zanonimizowanej;
 • targetowanie – umożliwiają dopasowanie wyświetlanych w Platformie i poza Platformą treści, w tym reklam, do zainteresowań Użytkowników. Do prezentowania personalizowanych treści mogą być wykorzystywane dane dotyczące historii przeglądanych stron, aktywności w serwisach (np. historia zakupów, sposób korzystania z usług, rodzaj wyświetlonych treści i reklam) czy dane geolokalizacyjne.  Na podstawie informacji z Platformy i aktywności Użytkownika w innych serwisach budowany jest profil zainteresowań Użytkownika.
 • e) niesklasyfikowane – nie należą do żadnej innej kategorii lub są w procesie klasyfikowania.

§7 LOGI

1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:

 • adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link),
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

2. Dane gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem.

3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

§8 KONTAKT

1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.

2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.

3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro(at)geminigroup.pl.

4. Polityka Prywatności sklepu obowiązuje od dnia 4 stycznia 2023 r.