Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Promocja produktów może obniżyć podatek

Ulga na ekspansję to preferencja dla przedsiębiorców sprzedających wytwarzane przez siebie produkty. Pozwala na dodatkowe odliczenie kosztów promocji, np. działań marketingowych, uczestnictwa w targach, czy przygotowania dokumentacji.

Wprowadzona od 1 stycznia 2022 r. tzw. ulga na ekspansję pozwala na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT i CIT) kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Odliczenie może zostać dokonane do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Roczna kwota odliczenia może wynieść maksymalnie 1 000 000 zł.
Co istotne, ulga dotyczy produktów wytworzonych bezpośrednio przez podatnika. Z ulgi tej nie mogą zatem skorzystać przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej przez siebie działalności zajmują się wyłącznie dystrybucją produktów, które zostały wytworzone przez inny podmiot. Dotyczy to również sytuacji, gdy podatnik sprzedaje produkty pod własną marką, ale wytworzone przez podmioty trzecie.

Warunki skorzystania z ulgi
Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów. Warunek ten dotyczy odpłatnej sprzedaży do podmiotów niepowiązanych. Podatnik jest uprawniony do skorzystania z odliczenia pod warunkiem, że w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty ekspansji:
– zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub
– osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych (przez siebie lub w danym kraju).

Ustalając spełnienie powyższych warunków uwzględnia się wyłącznie przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowym warunkiem skorzystania z ulgi na ekspansję jest brak zwrotu poniesionych kosztów promocji w jakiejkolwiek formie i brak odliczenia tych kosztów od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
Jeżeli podatnik skorzysta z ulgi, ale nie spełni warunku zwiększenia przychodów, będzie zobowiązany do dokonania odpowiedniej korekty poprzez doliczenie do przychodów kwoty uprzednio odliczonej w ramach ulgi. Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnień podatkowych w związku z prowadzeniem działalności w specjalnej strefie ekonomicznej lub Polskiej Strefie Inwestycji mają prawo do skorzystania z tej ulgi jedynie w odniesieniu do kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku.

Katalog kosztów
Przepisy prawa podatkowego pozwalają na uwzględnienie w kalkulacji ulgi następujących kosztów:
1. koszty uczestnictwa w targach poniesione na:
a) organizację miejsca wystawowego,
b) zakup biletów lotniczych dla
pracowników,
c) zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników;
2. koszty działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
3. koszty dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
4. koszty przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
5. koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Kiedy można dokonać odliczenia?
Odliczenia ulgi na ekspansję dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Jeżeli podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z ulgi.
Ulga na ekspansję jest nowym instrumentem wsparcia i praktyka jej stosowania dopiero się kształtuje. Jeżeli chcieliby Państwo skonsultować możliwość i warunki jej wdrożenia w Państwa przedsiębiorstwie, zapraszam do kontaktu.

Udostępnij