Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Komisja za senacką poprawką do noweli ustawy o organizacji rynków owoców, warzyw i chmielu

Sejmowa komisja rolnictwa opowiedziała się w piątek za senacką poprawką do nowelizacji ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu. Poprawka ta wskazuje, że zwrot pomocy udzielonej grupie producentów owoców i warzyw dotyczy tylko określonej inwestycji.

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi poparła w piątek zaproponowaną przez Senat poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Poprawka precyzuje, że zgodnie z zasadą proporcjonalności zwrot 100 proc. otrzymanej pomocy finansowej wraz z odsetkami odnosi się do inwestycji, których skontrolowanie uniemożliwiła organizacja producentów owoców i warzyw w okresie trwania zobowiązań. Z obecnego zapisu wynika bowiem, że taka organizacja byłaby zobowiązana do zwrotu pomocy finansowej otrzymanej z tytułu realizacji całego programu operacyjnego.

Znowelizowana ustawa wdraża przepisy KE dotyczące przyznawania pomocy ze środków UE organizacjom producentów w sektorze owoców i warzyw i ich zrzeszeniom. Ustawa dotyczy wszystkich programów zatwierdzonych przed 1 stycznia 2023 r., czyli z perspektywy finansowej 2014-2020 WPR.

Znowelizowana przez Sejm w połowie stycznia br. ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu wzmacnia nadzór Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nad przyznawaniem i wykorzystaniem unijnej pomocy finansowej.

Nowela reguluje sposób określania wysokości wsparcia za produkty, które są wycofywane z rynku w ramach jednego z działań możliwych do realizacji w programie operacyjnym. Wysokość wsparcia za takie produkty będzie ustalana w oparciu o koszt zakupu tych produktów przez organizację producentów.

Wysokość wsparcia za produkt wycofany z rynku ma być ustalana przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Nowelizacja wskazuje sposób ustalania rocznego pułapu pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego dla organizacji producentów owoców i warzyw, biorąc pod uwagę rzeczywiste wartości produkcji sprzedanej przez organizację w okresie referencyjny, tj. w 12-miesięcznym okresie historycznym.

ARiMR będzie mogła corocznie weryfikować, czy spełniony jest warunek udzielenia zwiększonej pomocy organizacjom producentów owoców i warzyw, zgodnie z przepisami unijnymi.

Prezes ARiMR otrzyma kompetencje w zakresie obliczania co roku stopnia zorganizowania rynku owoców i warzyw w Polsce. W przypadku gdy stopień ten jest mniejszy niż 20 proc., prezes ARiMR na wniosek organizacji będzie mógł przyznać wyższą pomoc na dofinansowanie programu operacyjnego.

Ponadto w ustawie sformalizowany został, funkcjonujący już w praktyce, obowiązek przedkładania kopii protokołu kontroli produktów wycofywanych z rynku przeprowadzanej przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Obowiązek ten zastąpi przedkładanie oświadczenia o spełnianiu wymagań jakości handlowej.

Nowelizacja wprowadza możliwość zastosowania przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR kar m.in. za nieprzestrzeganie przez organizację producentów zobowiązania wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem inwestycji zrealizowanych ze współfinansowaniem ze środków unijnych. Sankcja ta będzie polegać na zwrocie kwoty pomocy finansowej przyznanej na inwestycję wraz z odsetkami, ustalonej przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, proporcjonalnie do okresu, w którym nie dotrzymano zobowiązania.

źródło:

Longina Grzegórska-Szpyt
lgs/ awy/ mk/

Udostępnij