Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Ulga na Robotyzację Klucz do Nowoczesności Twojego Przedsiębiorstwa

Ulga na robotyzację, wprowadzona do polskiego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2022 roku w ramach „Polskiego Ładu”, to wyjątkowa preferencja podatkowa skierowana do wszystkich przedsiębiorców. Bez względu na rodzaj i wielkość prowadzonej działalności gospodarczej, firmy opodatkowane zarówno PIT, jak i CIT mogą skorzystać z tego rozwiązania. Umożliwia ono dodatkowe odliczenie 50% wydatków poniesionych na robotyzację, co oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć aż 150% środków przeznaczonych na ten cel.

Wprowadzenie
W kontekście branży mięsnej, ulga na robotyzację jest szczególnie atrakcyjna. Inwestycje w zaawansowane technologie, takie jak automatyczne systemy rozbioru mięsa czy roboty pakujące, mogą znacząco podnieść wydajność i jakość produkcji. Dodatkowe odliczenie kosztów związanych z zakupem i wdrożeniem robotów pozwala przedsiębiorstwom mięsnym nie tylko na obniżenie kosztów, ale także na szybszy zwrot z inwestycji. To z kolei przekłada się na większą konkurencyjność na rynku oraz możliwość lepszego dostosowania się do rosnących wymagań klientów dotyczących jakości i bezpieczeństwa produktów.

Dlaczego warto skorzystać z ulgi na robotyzację?
Pomimo, że od wprowadzenia ulgi minęło już ponad dwa lata, stosunkowo niewielu przedsiębiorców decyduje się na jej wykorzystanie. Z danych zawartych w raporcie Grant Thornton, opracowanym na podstawie statystyk Ministerstwa Finansów, wynika, że w 2022 roku z tej ulgi skorzystało jedynie 291 podatników. Łącznie uzyskali oni z tego tytułu korzyści w wysokości 57 mln zł. Taka sytuacja jest zaskakująca, zważywszy na liczne korzyści, jakie niesie za sobą ulga na robotyzację. Opisywany instrument jest również bezpiecznym narzędziem do legalnej poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Ulga nie powoduje również zwiększenia niebezpieczeństwa w postaci zakwestionowania jej zastosowania przez organy skarbowe w toku kontroli, która w przypadku prawidłowego stosowania preferencji oraz jej należytego udokumentowania sprowadza się jedynie do przeprowadzenia drobnych czynności sprawdzających.

Automatyzacja jako klucz do sukcesu
Automatyzacja procesów produkcyjnych to jedna z najważniejszych dróg do zwiększenia efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Dzięki uldze na robotyzację przedsiębiorcy mogą znacznie obniżyć koszty produkcji, co w dłuższej perspektywie prowadzi do zwiększenia zysków i umocnienia pozycji rynkowej. Ponadto, poprawa jakości produktów i skrócenie czasu realizacji zamówień to kolejne atuty związane z automatyzacją.
Warto wspomnieć również o znaczącym zmniejszeniu problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Roboty nie wymagają przerw, urlopów ani zwolnień chorobowych, co automatycznie eliminuje kwestie absencji i związane z nimi koszty. W efekcie, przedsiębiorstwa mogą liczyć na stałą, nieprzerwaną produkcję, co zwiększa efektywność i przewidywalność działań operacyjnych. Dodatkowo, brak konieczności prowadzenia kadr, monitorowania czasu pracy czy realizacji procesów związanych z urlopami pozwala na znaczne oszczędności administracyjne. Automatyzacja oznacza również mniejsze ryzyko błędów ludzkich, które mogą prowadzić do kosztownych przestojów czy reklamacji. W branży mięsnej, gdzie precyzja i higiena są kluczowe, roboty mogą zapewnić nieprzerwaną i dokładną pracę, minimalizując ryzyko skażenia produktów i poprawiając standardy jakości. Automatyzacja w rzeźniach i przetwórniach mięsa pozwala na redukcję kosztów związanych z rotacją pracowników i szkoleniami, a także zwiększa bezpieczeństwo pracy poprzez ograniczenie kontaktu ludzi z niebezpiecznymi maszynami. Wszystko to sprawia, że przedsiębiorstwa mięsne mogą znacznie zredukować koszty operacyjne, jednocześnie podnosząc jakość swoich produktów i zadowolenie klientów.

Korzyści ekonomiczne
Przyjrzyjmy się bliżej korzyściom ekonomicznym, jakie niesie ze sobą ulga na robotyzację. Dzięki możliwości odliczenia 150% wydatków poniesionych na robotyzację, przedsiębiorcy mogą znacząco obniżyć swoje zobowiązania podatkowe. W praktyce oznacza to, że każde 100 złotych zainwestowane w robotyzację daje możliwość odliczenia 150 złotych od podstawy opodatkowania. Zatem oprócz 100 zł kosztu, który faktycznie został poniesiony, dodatkowo istnieje możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kolejne 50 zł, które w praktyce nie pomniejszyło stanu posiadania inwestora. Taka konstrukcja ulgi sprawia, że inwestycje w nowoczesne technologie stają się bardziej opłacalne i dostępne dla szerokiego grona przedsiębiorców, jak również zmniejszają ryzyko w zakresie poczynionej inwestycji.

Korzyści z automatyzacji procesów produkcyjnych
Automatyzacja procesów produkcyjnych niesie ze sobą liczne korzyści, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie. Oto trzy najważniejsze zalety robotyzacji procesu wytwórczego:

Obniżenie kosztów produkcji
Automatyzacja pozwala na znaczne zredukowanie kosztów produkcji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i robotów, możliwe jest zmniejszenie liczby pracowników potrzebnych do obsługi linii produkcyjnych, co przekłada się na obniżenie kosztów związanych z wynagrodzeniami i świadczeniami pracowniczymi. Dodatkowo, roboty pracują szybciej i dokładniej niż ludzie, co pozwala na zwiększenie wydajności i powtarzalności produkcji oraz zmniejszenie ilości wadliwych produktów oraz przerw w procesie wytwórczym.

Zwiększenie konkurencyjności
Przedsiębiorstwa, które decydują się na automatyzację procesów produkcyjnych, zyskują przewagę konkurencyjną na rynku. Dzięki niższym kosztom produkcji mogą oferować swoje produkty po bardziej konkurencyjnych cenach, co przyciąga klientów i zwiększa sprzedaż. Ponadto, wyższa jakość produktów oraz krótszy czas realizacji zamówień to kolejne czynniki, które wpływają na pozytywny wizerunek firmy i jej atrakcyjność w oczach klientów.

Poprawa jakości produktów
Roboty i automatyczne linie produkcyjne charakteryzują się wysoką precyzją i powtarzalnością działań, co przekłada się na wyższą jakość produktów. Mniejsza ilość wadliwych produktów oznacza mniej reklamacji i zwrotów, co z kolei wpływa na zadowolenie klientów i budowanie pozytywnych relacji z nimi. Długoterminowo, lepsza jakość produktów przyczynia się do zwiększenia lojalności klientów i umocnienia marki na rynku.

Kto może skorzystać z ulgi?
Ulga na robotyzację jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców inwestujących w automatyzację procesów produkcyjnych, z wyjątkiem podatników osiągających wyłącznie przychody z zysków kapitałowych. Taka konstrukcja ulgi ma na celu zapewnienie, że będzie ona wykorzystywana do rzeczywistych celów produkcyjno-przemysłowych, które przyczynią się do poprawy innowacyjności gospodarczej oraz zapobiegną kreowaniu pozornych kosztów podatkowych.
Ulga na robotyzację umożliwia odliczenie wydatków w zeznaniu rocznym za rok, w którym poniesiono koszty. Jeśli w danym roku wykazana zostanie strata lub dochód jest niższy od kwoty przysługującego odliczenia, istnieje możliwość skorzystania z ulgi w zeznaniach za kolejnych 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym wykorzystano lub przysługiwało prawo do odliczenia. To oznacza, że nawet jeśli pełna kwota odliczenia nie zostanie wykorzystana w jednym roku, możliwe jest przeniesienie jej na kolejne lata, co zapewnia większą elastyczność i zabezpiecza przed utratą korzyści wynikających z ulgi.

Zakres i warunki stosowania ulgi
Preferencja obejmuje wydatki poniesione w latach 2022-2026, co daje przedsiębiorcom pięć lat na odliczenie kosztów robotyzacji, preferencja rozliczana jest w ujęciu rocznym. W katalogu kosztów, które mogą być odliczone, uwzględniono:

Zakup robotów i maszyn przemysłowych
Przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki: wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania; jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów; jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń; jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Koszty oprogramowania i wydatki na szkolenia
Automatyzacja to nie tylko roboty, ale również zaawansowane systemy informatyczne, które nimi zarządzają. Ulga obejmuje koszty związane z zakupem oprogramowania, które jest niezbędne do efektywnego zarządzania procesami produkcyjnymi i integracji różnych elementów linii produkcyjnych.
Wprowadzenie nowych technologii wiąże się często z koniecznością przeszkolenia pracowników. Ulga na robotyzację pozwala odliczyć także koszty szkoleń, co ułatwia przedsiębiorcom wdrażanie nowych rozwiązań i podnosi kompetencje zespołu, przy jednoczesnym pomnażaniu oszczędności podatkowych.

Opłaty leasingowe
Dla przedsiębiorców, którzy decydują się na finansowanie inwestycji w robotyzację poprzez leasing, ulga obejmuje także opłaty leasingowe. Dzięki temu możliwe jest rozłożenie kosztów inwestycji na dłuższy okres, co zwiększa dostępność nowoczesnych technologii dla mniejszych firm. Niestety preferencja ta będzie mogła być wykorzystywana jedynie w przypadku leasingu finansowego, a nie operacyjnego, w konsekwencji z instytucji wykluczony jest również najem i dzierżawa.

Dodatkowe zabezpieczenia
Aby zapobiec nadużyciom i wykorzystywaniu ulgi niezgodnie z przeznaczeniem, wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia. Sankcją za zbycie składników majątkowych nabytych z zastosowaniem ulgi przed zakończeniem okresu amortyzacji (lub końcem umowy leasingu finansowego) jest konieczność podwyższenia podstawy opodatkowania o kwotę uprzednio odliczoną w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie. Taka forma zabezpieczenia ma na celu zapobieżenie kreowaniu „sztucznych kosztów” oraz zapewnienie, że ulga będzie wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Podsumowanie
Ulga na robotyzację to rozwiązanie, które oprócz wskazanych korzyści w sposób synergiczny komponuje się z innymi preferencjami podatkowymi istniejącymi w polskim systemie prawnym, takimi jak ulga B+R, IP-Box, czy „ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników”, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność biznesową. Wszystkie wskazane instrumenty prawne tworzą kompleksowy system wsparcia dla przedsiębiorstw inwestujących w innowacje i nowoczesne technologie. Dodatkowo, ulga na robotyzację uzupełnia inne narzędzia zaproponowane w „Polskim Ładzie”, takie jak co sprawia, że polski system podatkowy staje się coraz bardziej przyjazny dla przedsiębiorców.
Opisana preferencja to potężne narzędzie, które może znacząco poprawić sytuację finansową i operacyjną Twojego przedsiębiorstwa. Automatyzacja procesów produkcyjnych zwiększa efektywność, poprawia jakość produktów i pozwala na lepsze konkurowanie na rynku. Nie przegap szansy na modernizację i zwiększenie konkurencyjności swojej firmy dzięki tej preferencji podatkowej.

Jeremiasz Kalus
KLB Doradztwo

Udostępnij