Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Szansa na tańszy gaz dla piekarni

Senacka komisja budżetu i finansów poparła we wtorek poprawkę do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, rozszerzającą grupę firm uprawnionych do tańszego gazu dla piekarni.

Poprawka została zaproponowana przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego (niezależny) i grupę senatorów. Umożliwia ona wszystkim piekarniom i cukierniom zakup gazu po obniżonej cenie, wynoszącej 200,17 zł za MWh. Poprawka zmierza do tego, aby z pomocy państwa mogły skorzystać również piekarnie niespełniające warunku tzw. kryterium kodu podstawowego i bez zastosowania kryterium procentowego udziału kosztów związanych ze sprzedażą pieczywa i wyrobów cukierniczych w całej działalności podmiotu.

Ponadto senatorowie pozytywnie zaopiniowali poprawkę o charakterze legislacyjnym dotyczącą zmiany podmiotów dokonujących sprawozdawczości w zakresie wydawania środków z funduszu Covid.

W uchwalonej przez Sejm na początku lutego ustawie o postępowaniu egzekucyjnym przewidziano, że pomocą zostaną objęte podmioty, których podstawową działalnością jest produkcja pieczywa, produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek. Jeśli natomiast działalność piekarnicza jest poboczną dla przedsiębiorcy, to aby otrzymać wsparcie przychody z wyrabianego pieczywa muszą sięgnąć 50 proc.

Druga poprawka zaopiniowana przez senatorów nakłada na Zarządcę Rozliczeń obowiązek przekazywania sprawozdań z wydatkowania środków w związku z cenami maksymalnymi. W ustawie przyjętej przez Sejm obowiązek taki spoczywał na ministrze właściwym do spraw energii.

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw ma na celu usprawnienie działań dotyczących wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz zwiększenia jej efektywności oraz wprowadzenia rozwiązań, które umożliwiają przymusowe dochodzenie należności związanych z podatkiem VAT, rozliczanym w procedurach szczególnych. Chodzi zwłaszcza o sytuację, kiedy miejscem zamieszkania lub siedziby podatnika, poddawanego procedurze egzekucyjnej, jest inne państwo niż Polska.

Ustawa przewiduje dodanie do katalogu dokumentów stanowiących podstawę egzekucji administracyjnej również deklaracji wykazującej należność pieniężną z tytułu podatku od towarów i usług złożonej w państwie członkowskim identyfikacji. Zaproponowano również wyłączenie uzależnienia wszczęcia egzekucji administracyjnej od obowiązku zamieszczania w tych deklaracjach pouczenia, że stanowią one podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

W uchwalonym akcie prawnym zapisano także stosowanie odwróconego obciążenia podatkiem VAT gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Odwrócone obciążenie VAT-em w tych branżach będzie stosowanej od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r.

Ustawa ma usprawnić korzystanie z Rejestru Należności Publicznoprawnych poprzez umożliwienie automatycznego uzyskiwania danych przez podmioty uprawnione oraz rezygnacji z pisemnej formy upoważnienia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej do uzyskania jej danych.

Zgodnie z ustawą w celu uproszczenia etapu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego obowiązków o charakterze pieniężnym przewiduje się rezygnację z nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania. Ponadto umożliwia się automatyczną weryfikację danych zawartych w tytule wykonawczym z danymi zawartymi w KRS.

źródło:

autor: Łukasz Pawłowski
pif/ mmu/

Udostępnij