Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

System NECON zwalczanie zagrożeń biologicznych, w tym bakterii z gatunku Legionella

System NECON służy do usuwania bakterii, wirusów, grzybów, pleśni i glonów, w szczególności bakterii z gatunku Legionella, m. in. w instalacjach c.w.u. oraz wodzie używanej do napełniania basenów. Zastosowana technologia kontrolowanej jonizacji wody, za pomocą jonów miedzi i srebra gwarantuje pełną skuteczność. Z właścicielem firmy NECON Polska rozmawia Beata Rudzka-Harazim.

Panie Adamie, na czym oparty jest system NECON?
System NECON wykorzystuje znaną i sprawdzoną elektrofizyczną technologię całkowicie kontrolowanej jonizacji wody, za pomocą jonów miedzi i srebra. Najnowszej generacji urządzenia zapewniają eliminację wszystkich powstałych zagrożeń związanych z występowaniem bakterii tego gatunku. Ponadto badania wykazały, iż zjonizowana woda doskonale zwalcza bakterie, wirusy, grzyby, pleśnie i glony. System nowej generacji NECON służy do zwalczania bakterii z gatunku Legionella w: instalacjach ciepłej wody użytkowej, budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania zbiorowego, obiektach użyteczności publicznej.

Jakie są zalety stosowania metody elektrolitycznej Cu²+/Ag+ ?
Zalety zastosowania metody jonizacji wody za pomocą jonów miedzi i srebra to:
– jest to metoda chemiczna;
– rekomendowane stężenie:
– jonów miedzi wynosi 0,20-0,80 mg/l, a jonów srebra 0,01-0,08 mg/l;
– niższe skuteczne stężenia jonów miedzi 0,2-0,4 mg/l i jonów srebra 0,02-0,04 mg/l;
– dobra penetracja w głębsze warstwy biofilmu;
– działanie jest niezależne od temperatury oraz prawie niezależne od wartości odczynu wody (mniejsza skuteczność działania powyżej pH = 8);
– brak zagrożenia korozją;
– brak wpływu na pogorszenie walorów smakowych i zapach wody;
– prosta obsługa urządzeń;
– dostępność różnych systemów;
– dobrze się sprawdza i pracuje w instalacjach ciepłej wody.

Czym są jony miedzi i srebra i jak pomagają w jonizacji wody?
Jony miedzi Cu²+ – reagują z białkami enzymatycznymi (wykorzystującymi inne metale jako kofaktory), powodując ich inaktywację i tym samym blokują syntezę związków koniecznych do prawidłowego funkcjonowania komórki bakteryjnej. Tworzą kompleksy z lipidami błon komórkowych, w wyniku czego następuje destabilizacja struktur zewnętrznych komórek bakterii i zwiększenie ich przepuszczalności dla różnych substancji.
Jony srebra Ag+ – reagują z grupami tiolowymi enzymów bakteryjnych (m.in. szlaków metabolicznych), co prowadzi do ich uszkodzenia i inaktywacji. Wywołują efekt kurczenia się błony cytoplazmatycznej i odstawania jej od ściany komórkowej. Powodują kondensowanie DNA bakteryjnego, czego wynikiem jest utrata zdolności do replikacji, co prowadzi do śmierci komórki.

A co z efektami dezynfekcji?
Efektów dezynfekcji nie należy się spodziewać natychmiast – czas konieczny do redukcji liczby bakterii jest różny w zależności od obiektu. Efektywność dezynfekcji poprawia również podjęcie dodatkowych działań technicznych, takich jak czyszczenie mechaniczne instalacji, usuwanie złogów, płukanie, wymiana starych elementów instalacji, w tym baterii. Zastosowana metoda dezynfekcji powinna mieć charakter ciągły – przerwy spowodowane wyłączeniem urządzenia lub brakiem dostawy wody powodują rekolonizację instalacji i ponowny wzrost liczby bakterii. Wskazane jest, aby stężenie jonów miedzi kontrolowane było co najmniej raz w tygodniu, a srebra co 2 miesiące.

Czy firma posiada certyfikaty?
Systemy firmy Necon Polska, światowego lidera urządzeń służących do dezynfekcji i uzdatniania wody za pomocą elektrofizycznej technologii jonizacji, otrzymały pełną aprobatę w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa popartą między innymi certyfikatem higienicznym Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny nr: B.BK.60110.1570.2022 oraz posiadają zezwolenie na obrót nr 8133/20 wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Jaka jest efektywność takiego systemu?
Jak wykazały badania przeprowadzone w laboratorium Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, systemy firmy Necon Polska okazały się najbardziej efektywnymi urządzeniami do zwalczania bakterii z rodzaju Legionella. Zainstalowane w obiegu ciepłej wody urządzenia, w ciągu niecałego miesiąca zwalczył tę bardzo groźną bakterię. Należy nadmienić, iż wcześniej w tym samym obiegu wodnym przez niemal dwa lata pracował bez powodzenia, system oparty na technologii używającej ditlenek chloru, a jeden z obiektów, w którym występowały bakterie z gatunku Legionella jest uznawany za bardzo trudny podwzględem walki z tymi bakteriami, gdyż posiada bardzo starą i awaryjną instalację obrośniętą biofilmem, wiele „martwych odgałęzień” (dead-legs), a w trakcie prowadzonych badań występowały awarie, których naprawa mogła powodować odrywanie się fragmentów biofilmu i dodatkowe zarażanie systemu c.w.u.

Dlaczego warto zastosować system NECON w zakładzie?
System Necon powoduje podniesienie poziomu higienicznego na terenie zakładów hodowli i przetwórstwa mięsnego poprzez redukcję mikroorganizmów oraz pomaga w spełnieniu norm odnośnie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zwierzęta.

Podsumowując…
Na podstawie przeprowadzonych badań wynika, iż pojawił się w Polsce nowy system, oparty na sprawdzonej i bardzo skutecznej technologii, która w sposób bezpieczny i trwały jest w stanie rozwiązać problem występowania bakterii Legionella w setkach placówek służby zdrowia hoteli i budynkach zamieszkania publicznego w naszym kraju.

Ilustracje z archiwum firmy.

Udostępnij