Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Strefa PREMIUM

Uzyskaj dostęp do unikatowych treści. 
Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA.
Wymagana jest jedynie rejestracja konta w naszym Portalu.

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia określa wymagania, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia. Ustawa określa również wymagania zdrowotne żywności, a także dotyczące przestrzegania zasad higieny. Zmiany w Ustawie są podyktowane koniecznością zaadoptowania instrumentów nadzoru rynku środków spożywczych.

Proponowane zmiany w szczególności dotyczą suplementów diety, które zostały objęte powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt Ustawy zakłada, iż prezentacja lub reklama suplementu diety powinna zawierać informacje:Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych”. Powyższa informacja powinna:

 • Zostać umieszczona poziomo, nieruchomo, w dolnej części prezentacji lub reklamy, na płaszczyźnie, która stanowi nie mniej niż 20% jej powierzchni;
 • Zostać umieszczona w taki sposób, aby tekst był czytelny, a także wyróżniał się od barwy reklamy i tła płaszczyzny;
 • Ukazywać się na ekranie przez cały czas trwania emisji reklamy;
 • Zostać odczytana w sposób wyraźny w języku polskim. Czas trwania przekazu nie może stanowić mniej niż 5 sekund;
 • Zostać odczytana podczas prezentowania opakowania suplementu diety;

Prezentacja lub reklama suplementów diety jest dozwolona pod pewnymi warunkami. Reklama nie może:

 • Być kierowana i nie może zawierać elementów sugerujących, że jej przekaz jest kierowany do osób poniżej 12 roku życia, w tym wizerunku ani głosu;
 • Wykorzystywać przedmiotów, znaków, a także symboli, które mogą budzić u konsumenta skojarzenia z wykonywaniem zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, dietetyka, farmaceuty, technika farmaceutycznego, specjalisty zdrowia publicznego, ratownika medycznego, diagnosty laboratoryjnego oraz innych osób wykonujących zawód medyczny, w tym stetoskopu, aparatu do mierzenia ciśnienia, łóżka, sprzętu do ćwiczeń fizjoterapeutycznych i wagi;
 • Zawierać prezentacji czynności mogących budzić skojarzenia z wykonywaniem zawodu lekarza, lekarza dentysty oraz innych osób wykonujących zawód medyczny, w tym badań, wypisywania recept, sprzedaży w aptece lub punkcie aptecznym;
 • Wykorzystywać wizerunku lub rekomendacji rzeczywistego lub fikcyjnego lekarza, lekarza dentysty oraz innych osób wykonujących zawód medyczny, a także stopni i tytułów naukowych w dziedzinach nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • Wprowadzać w błąd co do właściwości lub statusu suplementu diety przez zawieranie wspólnego głównego członu z nazwą własną lub powszechnie stosowaną wyrobu medycznego, produktu leczniczego lub wspólnego znaku graficznego lub opakowania wykorzystującego podobieństwo z oznaczeniem wyrobu medycznego lub produktu leczniczego;

Prezentacja suplementów diety nie może być przeprowadzana:

 • W jednostkach systemu oświaty;
 • W podmiotach wykonujących działalność leczniczą;
 • W aptekach i punktach sprzedaży, ale z wyłączeniem prezentowania suplementów diety w wydzielonych miejscach umieszczonych w polu widzenia kupującego, które muszą być oddzielone od miejsc, na których są prezentowane produkty lecznicze, wyroby medyczne i kosmetyki, i nie mogą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie punktu obsługi;
 • W sklepach zielarsko-medycznych, sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego i sklepach ogólnodostępnych, z wyjątkiem prezentowania suplementów diety w wydzielonych miejscach umieszczonych w polu widzenia kupującego, które nie mogą znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie punktu obsługi klienta;

W przypadku prezentacji suplementu diety dopuszcza się umieszczenie znaku, potwierdzającego jakość i bezpieczeństwo produktu na podstawie analizy jego składu. Zamieszczenie takiego znaku na opakowaniu jest dobrowolne. Umieszczenie na opakowaniu znaku jakości, możliwe jest po uzyskaniu opinii jednostki naukowej, która przeprowadza badania laboratoryjne składu suplementów. Termin na przedłożenie opinii wynosi 6 miesięcy od dnia doręczenia wniosku o wydanie opinii jednostce naukowej lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Opinia wydawana jest za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma ze zobowiązaniem do jej przedłożenia.

Za określenie znaku jakości odpowiada Minister właściwy do spraw zdrowia.
Do zadań Ministra w zakresie suplementów należy także:

 • Określenie jednostki naukowej właściwej do wydawania opinii, a także przeprowadzania badań laboratoryjnych;
 • Określenie sposobu i trybu uzyskiwania opinii, a także przeprowadzania badań laboratoryjnych;
 • Określenie stawki opłat oraz sposobu wnoszenia opłaty za wydanie opinii i przeprowadzenie badań laboratoryjnych;

W przypadku wprowadzenia na rynek środka spożywczego, bez powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego, a także prowadzi reklamę i prezentację suplementu wówczas podlega karze pieniężnej w wysokości do stukrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast za prowadzenie prezentacji lub reklamy, która jest niezgodna z wymaganiami podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 1 000 000 zł.

Propozycja ustawy została skonsultowana z zainteresowanymi organizacjami społeczno-zawodowymi oraz stowarzyszeniami zrzeszającymi przedstawicieli branży farmaceutycznej i żywnościowej.

Stan prawny na dzień: 31.03.2023 r.

AUTORZY:
Piotr Włodawiec – partner, radca prawny
Anna Pakulska – inżynier technologii żywności

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu: food@prokurent.com

źródło: Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec | Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.

Ze strony Kancelarii za współpracę z naszym serwisem odpowiedzialny jest
Piotr Włodawiec Starszy Partner.

Udostępnij